ขอขอบคุณตัวแทนนิตยสารGateways ที่เลือกเสียงหน่อยลงเสียงงานVDO Presentationเปิดตัวนิตยาสาร Gatways ค่ะ