ขอขอบคุณ คุณอั๋น เลือกเสียงหนอ่ยพากย์เสียงสปอต เอ็นฟาโกล์ 2