สัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนคลาส How to be Announcer กับครูหน่อย